Qui trình Cấp phép xây dựng liên thông với UBND Phường

TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU
ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
(UBND Phường)
– Nhận hồ sơ, kiểm tra thể thức bản vẽ thiết kế theo hướng dẫn của Sở xây dựng.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích và yêu cầu bổ túc.
 + Nếu hồ sơ đầy đủ, nhập vào máy và In biên nhận giao cho khách hàng.
– Chuyển hồ sơ cho bộ phận hánh chánh (thuộc Tổ CPXD)  Phòng QLĐT.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
2 ngày
2
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Tiếp nhận hồ sơ từ UBND phường chuyển cho Tổ trưởng xem xét.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
3
Tổ trưởng Tổ cấp phép XD
(Phòng QLĐT)
– Phân công hồ sơ cho cán bộ thụ lý xem xét và chuyển cho bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) nhập máy, theo dõi.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
4
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Chuyền hồ sơ cho cán bộ thụ lý xem xét và nhập máy theo dõi, báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ cho Tổ trưởng.
Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
5
Cán bộ thụ lý hồ sơ
(Phòng QLĐT)
– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, bản vẽ thiết kế.
– Đối chiếu hồ sơ lưu (nếu cần thiết).
– Kiểm tra thực địa theo ngày hẹn.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Biên bản kiểm tra thực địa.
– Phiếu kiểm soát quá trình
02 ngày
     + Chưa đầy đủ hồ sơ : lập phiếu yêu cầu bổ túc, chỉnh sửa bản vẽ (thời gian bổ túc 05 ngày).
     + Đầy đủ hồ sơ : dự thảo giấy phép và tờ trình.
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Biên bản kiểm tra thực địa.
– Phiếu yêu cầu bổ túc (nếu có).
– Dự thảo GPXD và tờ trình
– Phiếu kiểm soát quá trình
 9,5 ngày.
6
Tổ trưởng Tổ cấp phép XD
(Phòng QLĐT)
– Kiểm duyệt lại hồ sơ, chuyển cán bộ thụ lý điều chỉnh nếu cần thiết.
– Ký tờ trình, chuyển bộ phận hánh chánh (thuộc Tổ CPXD)  để trình lãnh đạo Phòng.
– Tờ trình, dự thảo GPXD.
– Phiếu kiểm soát quá trình
1,5 ngày
7
Lãnh đạo phòng
(Phòng QLĐT)
– Kiểm duyệt lại hồ sơ, chuyển cán bộ thụ lý điều chỉnh nếu cần thiết.
– Ký tờ trình và bản vẽ TK, chuyển bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) để trình TT UBND Quận.
– Tờ trình
– GPXD
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
8
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Cập nhật máy, chuyển hồ sơ chuyên viên tổng hợp
– Tờ trình
– GPXD, bản vẽ TK
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
9
Chuyên viên tổng hợp văn phòng UBND Quận
– Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng QLĐT.
– Xem xét hồ sơ đề xuất cấp phép theo qui định của pháp luật.
+ Đạt: trình TT UBND Quận.
+ Không đạt: chuyển lại Phòng QLĐT yêu cầu chỉnh sửa/ bổ sung.
– Tờ trình
– GPXD, bản vẽ TK
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
10
TT UBND Quận
– Xem xét và ký duyệt GPXD. Chuyển hồ sơ cho chuyên viên tổng hợp để chuyển Phòng QLĐT.
– Tờ trình
– Bản vẽ TK, GPXD
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
11
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Nhận lại hồ sơ, vào sổ, đóng dấu, lưu theo quy định.
– Chuyển trả lại hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (UBND Phường)
– Bản vẽ TK, GPXD
– Phiếu kiểm soát quá trình
Trong ngày
12
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
(UBND Phường)
– Nhận lại kết quả hồ sơ và trả cho khách hàng.
– Bản vẽ TK, GPXD
– Phiếu kiểm soát quá trình
1 ngày
    Quy trình cấp phép xây dựng – điều chỉnh thiết kế đối với công trình khác: (20 ngày) (Áp dụng tại UBND quận):
    Đối với trường hợp không đủ điều kiện (14 ngày):
 
TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU
ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ
(VP. UBND quận)
– Nhận hồ sơ, kiểm tra thể thức bản vẽ thiết kế theo hướng dẫn của Sở xây dựng.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích và yêu cầu bổ túc.
 + Nếu hồ sơ đầy đủ, nhập vào máy và In biên nhận giao cho khách hàng.
– Chuyển hồ sơ cho bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD)  Phòng QLĐT.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
2
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Tiếp nhận hồ sơ từ Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ chuyển cho Tổ trưởng xem xét.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
3
Tổ trưởng
Tổ cấp phép XD
(Phòng QLĐT)
– Phân công hồ sơ cho cán bộ thụ lý xem xét và chuyển cho bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) nhập máy, theo dõi.
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
4
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Chuyển hồ sơ cho cán bộ thụ lý xem xét và nhập máy theo dõi, báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ cho Tổ trưởng.
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
5
Cán bộ thụ lý hồ sơ
(Phòng QLĐT)
– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, bản vẽ thiết kế.
– Đối chiếu hồ sơ lưu (nếu cần thiết).
– Kiểm tra thực địa theo ngày hẹn.
 – Dự thảo công văn trả lời
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Biên bản kiểm tra thực địa.
– Công văn trả lời
– Phiếu kiểm soát quá trình
07 ngày
6
Tổ trưởng Tổ cấp phép XD
(Phòng QLĐT)
– Ký kiểm duyệt lại hồ sơ , nội dung công văn, chuyển cán bộ thụ lý điều chỉnh nếu cần thiết.
– Chuyển bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) để trình lãnh đạo Phòng.
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Biên bản kiểm tra thực địa.
– Công văn trả lời
– Phiếu kiểm soát quá trình
02 ngày
7
Lãnh đạo phòng
(Phòng QLĐT)
– Kiểm duyệt lại hồ sơ, chuyển cán bộ thụ lý điều chỉnh nếu cần thiết.
– Xem xét ký công văn trả lời.
– Biên bản kiểm tra thực địa.
– Công văn trả lời
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
8
Tổ hành chánh
Phòng QLĐT
– Lấy số, nhân bản, đóng dấu và chuyển hồ sơ cho bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) tách hồ sơ, phát hành cho Tổ tiếp nhận hồ sơ.
– Lưu hồ sơ theo quy định
– Công văn trả lời
– Hồ sơ xin cấp phép.
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
9
Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ
(VP. UBND quận)
– Nhận lại kết quả hồ sơ và trả cho khách hàng.
– Công văn trả lời
-Hồ sơ xin cấp phép.
– Phiếu kiểm soát quá trình
Trong ngày
 
 
 
Đối với trường hợp đủ điều kiện : (20 ngày)
 
TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU
ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ
 (VP. UBND quận)
– Nhận hồ sơ, kiểm tra thể thức bản vẽ thiết kế theo hướng dẫn của Sở xây dựng.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích và yêu cầu bổ túc.
 + Nếu hồ sơ đầy đủ, nhập vào máy và In biên nhận giao cho khách hàng.
– Chuyển hồ sơ cho bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD)  Phòng QLĐT.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
2
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Tiếp nhận hồ sơ từ Tổ tiếp nhận và hòan trả hồ sơ cho Tổ trưởng xem xét.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
3
Tổ trưởng Tổ cấp phép XD
(Phòng QLĐT)
– Phân công hồ sơ cho cán bộ thụ lý xem xét và chuyển cho bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) nhập máy, theo dõi.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
Trong ngày
4
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Chuyền hồ sơ cho cán bộ thụ lý xem xét và và nhập máy theo dõi, báo cáo tiến độ giải quyết hồ sơ cho Tổ trưởng.
Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
Trong ngày
5
Cán bộ thụ lý hồ sơ
(Phòng QLĐT)
– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, bản vẽ thiết kế.
– Đối chiếu hồ sơ lưu (nếu cần thiết).
– Kiểm tra thực địa theo ngày hẹn.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Biên bản kiểm tra thực địa.
– Phiếu kiểm soát quá trình
02 ngày
     + Chưa đầy đủ hồ sơ : lập phiếu yêu cầu bổ túc, chỉnh sửa bản vẽ (thời gian bổ túc 05 ngày).
     + Đầy đủ hồ sơ : dự thảo giấy phép và tờ trình.
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Biên bản kiểm tra thực địa.
– Phiếu yêu cầu bổ túc (nếu có).
– Dự thảo GPXD và tờ trình
– Phiếu kiểm soát quá trình
 10 ngày.
6
Tổ trưởng Tổ cấp phép XD
(Phòng QLĐT)
– Kiểm duyệt lại hồ sơ, chuyển cán bộ thụ lý điều chỉnh nếu cần thiết.
– Ký tờ trình, chuyển bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) để trình lãnh đạo Phòng.
– Tờ trình, dự thảo GPXD.
– Phiếu kiểm soát quá trình
2 ngày
7
Lãnh đạo phòng
(Phòng QLĐT)
– Kiểm duyệt lại hồ sơ, chuyển cán bộ thụ lý điều chỉnh nếu cần thiết.
– Ký tờ trình và bản vẽ TK, chuyển bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) để trình TT UBND Quận.
– Tờ trình
– GPXD
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
8
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Cập nhật máy, chuyển hồ sơ chuyên viên tổng hợp
– Tờ trình
– GPXD, bản vẽ TK
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
9
Chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận
– Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng QLĐT.
– Xem xét hồ sơ đề xuất cấp phép theo qui định của pháp luật.
+ Đạt: trình TT UBND Quận.
+ Không đạt: chuyển lại Phòng QLĐT yêu cầu chỉnh sửa/ bổ sung.
– Tờ trình
– GPXD, bản vẽ TK
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
10
TT UBND Quận
– Xem xét và ký duyệt GPXD. Chuyển hồ sơ cho chuyên viên tổng hợp để chuyển Phòng QLĐT.
– Tờ trình
– Bản vẽ TK, GPXD
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
11
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Nhận lại hồ sơ, vào sổ, đóng dấu, lưu theo quy định.
– Chuyển trả lại hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ. Tách hồ sơ, lưu theo quy định.
– Bản vẽ TK, GPXD
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
12
Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ
(VP. UBND quận)
– Nhận lại kết quả hồ sơ và trả cho khách hàng.
– Bản vẽ TK, GPXD
– Phiếu kiểm soát quá trình
Trong ngày
    Thành phần hồ sơ cấp phép xây dựng đối với công trình khác :
Thành phần hồ sơ tương tự đối với nhà ở riêng lẻ, ngoài ra bổ sung thêm các hồ sơ sau :
    Đối với trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật :
                             1).      Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
                             2).      Các văn bản thỏa thuận của các ngành chức năng có liên quan (Phòng cháy chữa cháy, qui hoạch kiến trúc , môi trường …); cụ thể như sau:
Đối với công trình là nhà trẻ, mẫu giáo, trường học phải có văn bản thỏa thuận của Sở PCCC, Phòng giáo dục quận.
Đối với công trình văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê, khách sạn, nhà cho thuê phải có văn bản thỏa thuận của Sở PCCC .
Đối với công trình cây xăng, cơ sở hoá chất, cơ sở sản xuất phải có văn bản thỏa thuận của Sở PCCC, Sở tài nguyên – môi trường .
    Đối với trường hợp đã có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở :
+  Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình của cơ quan có thẩm quyền.
    QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG( 05 NGÀY):
Áp dụng khi giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót từ phía cơ quan cấp phép, chủ đầu tư liên hệ UBND quận để đề nghị chỉnh sửa cho đúng .
    Quy trình :
 
TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU
ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ
(VP. UBND Quận)
– Nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung sai sót.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích và yêu cầu bổ túc.
 + Nếu hồ sơ đầy đủ, nhập vào máy và In biên nhận giao cho khách hàng.
– Chuyển hồ sơ cho bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) Phòng QLĐT.
– Biên nhận
– Đơn xin điều chỉnh nội dung (Mẫu 8)
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
2
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Tiếp nhận hồ sơ từ Tổ tiếp nhận và hòan trả hồ sơ chuyển cho Tổ trưởng xem xét.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
3
Tổ trưởng Tổ cấp phép XD
(Phòng QLĐT)
– Phân công hồ sơ, chuyển cho bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) nhập máy, theo dõi.
– Sau đó, bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) chuyển hồ sơ cho cán bộ thụ lý giải quyết.
– Biên nhận
– Hồ sơ cấp phép kèm theo.
– Phiếu kiểm soát quá trình
Trong ngày
4
Cán bộ thụ lý
(Phòng QLĐT)
– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, bản vẽ thiết kế để xác định nội dung cần điều chỉnh
– Đối chiếu hồ sơ lưu (nếu cần thiết)
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, có phiếu đề nghị bổ túc
– Lập tờ trình và bản thảo Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung trình Tổ trưởng CPXD.
– Phiếu đề nghị bổ túc hồ sơ
– Tờ trình
– Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung (Mẫu 19)
– Phiếu kiểm soát quá trình
01 ngày
5
Tổ trưởng Tổ cấp phép XD
(Phòng QLĐT)
– Kiểm duyệt lại hồ sơ, chuyển cán bộ thụ lý điều chỉnh nếu cần thiết.
– Ký tờ trình, chuyển bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) trình lãnh đạo phòng.
– Phiếu đề nghị bổ túc hồ sơ
– Tờ trình
– Phiếu kiểm soát quá trình
1 ngày
6
Lãnh đạo phòng   (Phòng QLĐT)
– Kiểm duyệt lại hồ sơ, chuyển cán bộ thụ lý điều chỉnh nếu cần thiết.
– Ký tờ trình, chuyển bộ phận hành chánh (thuộc Tổ CPXD) để trình TT UBND Quận.
– Phiếu đề nghị bổ túc hồ sơ
– Tờ trình
– Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung
– Phiếu kiểm soát quá trình
0.5 ngày
7
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Cập nhật máy, chuyển hồ sơ chuyên viên tổng hợp .
– Phiếu đề nghị bổ túc hồ sơ
– Tờ trình
– Phiếu kiểm soát quá trình
0.5 ngày
8
Chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận
– Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng QLĐT.
– Xem xét nội dung điều chỉnh .
+ Đạt: trình TT UBND Quận.
+ Không đạt: chuyển lại Phòng QLĐT yêu cầu chỉnh sửa/ bổ sung.
– Tờ trình
– Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung
– Phiếu kiểm soát quá trình
0.5 ngày
9
TT UBND Quận
– Xem xét và ký duyệt . Chuyển hồ sơ cho chuyên viên tổng hợp để chuyển cho Phòng QLĐT.
– Tờ trình
– Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
10
Bộ phận hành chánh thuộc Tổ cấp phép xây dựng
(Phòng QLĐT)
– Nhận lại hồ sơ, vào sổ, đóng dấu, lưu theo quy định.
– Chuyển trả lại hồ sơ cho Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ. Tách, lưu hồ sơ theo quy định.
– Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung
– Phiếu kiểm soát quá trình
0,5 ngày
11
Tổ  tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ
(VP. UBND quận)
– Nhận lại kết quả hồ sơ và trả cho khách hàng.
– Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung (Mẫu 19)
– Phiếu đề nghị bổ túc hồ sơ
– Phiếu kiểm soát quá trình
Trong ngày

Mọi thắc mắc xin liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIÊN PHƯỚC để được giải đáp HOTLINE: 0909351213 – 0906.340.040

Đặc biệt chúng tôi chuyên làm dịch vụ Xin Phép Xây Dựng, DỊCH VỤ HOÀN CÔNG XÂY DỰNG làm sổ hồng, sổ đỏ chuyên:

– Dịch vụ Xin Phép Xây Dựng Quận 1,

Dịch vụ Xin Phép Xây Dựng Quận 3,

Dịch vụ Xin Phép Xây Dựng Quận 10

– Dịch vụ Xin Phép Xây Dựng Quận Bình Thạnh

Dịch vụ Xin Phép Xây Dựng Quận Tân Bình

– Dịch vụ Xin Phép Xây Dựng Quận Phú Nhuận,

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho các Quận rìa như Quận 9, Quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Tân Phú…

LOGOWEB

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIÊN PHƯỚC

ĐC: 71/11 LÊ QUANG ĐỊNH F14, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH.

Hotline:  0909.35.1213 Anh Trí – 0906.340.040  Anh Thi

 

(24 lượt xem)

Facebook Comments